Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2012 Ngày 30 tháng 11 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-11-2012 Quyết định số 386/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 03
27-11-2012 Quyết định số 409/2012/QĐ-UBND quy định giá cho thuê đất có hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám. 34
Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang
09-11-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế thành phố Bắc Giang. 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-11-2012 Quyết định số 382/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển lúa lai tỉnh Bắc Giang tại Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh. 40
16-11-2012 Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định của UBND tỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. 42
23-11-2012 Quyết định số 401/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định của UBND tỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 43
30-11-2012 Quyết định số 411/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020. 44
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06-11-2012 Quyết định số 1628/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Phát sóng quảng bá kênh truyền hình Bắc Giang trên vệ tinh". 50
09-11-2012 Quyết định số 1654/QĐ-UBND quy định cụ thể đối tượng được hưởng chế độ bồi dưỡng làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. 72
35,134,252 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner