Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2012 Ngày 31 tháng 5 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-05-2012 Quyết định số 124/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 03
17-05-2012 Quyết định số 127/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 32
18-05-2012 Quyết định số 130/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định một số trình tự, thủ tục đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 45
30-05-2012 Quyết định số 150/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc thay thế Bảng giá số 3 của bản Quy định kèm theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 58
Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên
21-05-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Việt Yên. 64
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-05-2012 Quyết định số 119/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Bắc Giang giai đoạn 2011- 2015, có xét đến năm 2020. 70
11-05-2012 Quyết định số 125/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 464/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 và Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh. 74
14-05-2012 Quyết định số 126/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 81/QĐ-UB ngày 11/11/2005 và Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 31/8/2009 của UBND tỉnh. 75
28-05-2012 Quyết định số 149/QĐ-UBND về việc giao Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2012. 76
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04-05-2012 Quyết định số 554/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 81
07-05-2012 Quyết định số 562/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trung tâm Dạy nghề Quốc tế ICO. 98
14-05-2012 Quyết định số 605/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên Bắc Giang. 101
18-05-2012 Quyết định số 630/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 huyện Lạng Giang. 103
35,134,265 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner