Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2012 Ngày 31 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND về việc lập Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 05
07-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ban hành Quy định các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh và cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 07
07-12-2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND về việc quy định chế độ thù lao đối với cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 12
07-12-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND về việc quy định chế độ thù lao đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận và Trưởng các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 13
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2012 Quyết định số 450/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 15
25-12-2012 Quyết định số 455/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 22
28-12-2012 Quyết định số 454/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. 41
28-12-2012 Quyết định số 469/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quy trình giải quyết các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 106/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang. 52
28-12-2012 Quyết định số 474/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục; chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 54
Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang
26-12-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND quy định một số chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND huyện Lạng Giang. 70
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2012 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2013. 76
07-12-2012 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. 80
07-12-2012 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2013. 106
07-12-2012 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND thông qua Bảng mức giá các loại đất năm 2013 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 129
07-12-2012 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc giao tổng chỉ tiêu biên chế hành chính và phê chuẩn tổng chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Bắc Giang. 262
07-12-2012 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. 264
07-12-2012 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND và Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 270
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-12-2012 Quyết định số 412/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bách Nhẫn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000. 271
03-12-2012 Quyết định số 413/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phố Hoa, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000. 277
18-12-2012 Quyết định số 445/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000. 283
28-12-2012 Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000. 290
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2012 Quyết định số 2002/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử- văn hóa cấp tỉnh. 296
17-12-2012 Quyết định số 2003/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500). 299
25-12-2012 Quyết định số 2092/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Lạng Giang đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. 303
25-12-2012 Quyết định số 2093/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Yên Thế đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. 304
25-12-2012 Quyết định số 2094/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Tân Yên đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. 305
25-12-2012 Quyết định số 2095/QĐ-UBND về việc công nhận thành phố Bắc Giang đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. 306
25-12-2012 Quyết định số 2097/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 307
25-12-2012 Quyết định số 2098/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. 309
25-12-2012 Quyết định số 2099/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. 311
25-12-2012 Quyết định số 2100/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 313
26-12-2012 Quyết định số 2102/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bãi ven sông chứa cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. 315
26-12-2012 Quyết định số 2103/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu sét sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. 340
26-12-2012 Quyết định số 2104/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu đất làm vật liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. 384
27-12-2012 Quyết định số 2112/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2025. 406
28-12-2012 Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. 428
36,336,232 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner