Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2011 Ngày 31 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-10-2011 Quyết định số 398/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định mức bồi dưỡng cho người được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 03
31-10-2011 Quyết định số 407/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 10
31-10-2011 Quyết định số 408/2011/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục ban hành văn bản QPPL của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007; Quy chế thẩm định dự thảo văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 142/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh. 23
Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang
10-10-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Lạng Giang nhiệm kỳ 2011-2016. 27
Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên
31-10-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quy trình, trình tự giải quyết các thủ tục hành chính của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa huyện Việt Yên. 47
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-10-2011 Quyết định số 384/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh mở rộng Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hoà. 53
24-10-2011 Quyết định số 385/QĐ-UBND về việc Thành lập Cụm công nghiệp Đại Lâm, huyện Lạng Giang. 55
26-10-2011 Quyết định số 397/QĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện Đề án phát triển lúa lai tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2009-2011 ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh đến hết năm 2013. 57
31-10-2011 Quyết định số 418/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bắc Giang. 59
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-10-2011 Quyết định số 1506/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện, cấp xã. 62
27-10-2011 Quyết định số 1515/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 72
27-10-2011 Quyết định số 1516/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. 74
27-10-2011 Quyết định số 1517/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 76
35,030,789 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner