Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2011 Ngày 30 tháng 4 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
06-04-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND quy định danh mục và mức thu một phần viện phí áp dụng trong hệ thống y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-04-2011 Quyết định số 130/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang. 93
20-04-2011 Quyết định số 139/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 109
22-04-2011 Quyết định số 140/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 124
25-04-2011 Quyết định số 141/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. 131
29-04-2011 Quyết định số 162/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang. 137
29-04-2011 Quyết định số 163/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Bắc Giang. 151
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
06-04-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015. 161
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-04-2011 Quyết định số 135/QĐ-UBND thông báo Danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 164
25-04-2011 Quyết định số 142/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Tin học - Công báo trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Tin học và Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 169
27-04-2011 Quyết định số 153/QĐ-UBND ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 – 2015. 173
35,030,755 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner