Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2006 Ngày 01 tháng 4 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-01-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang. 04
10-01-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND v/v Đặt lại số hiệu đường tỉnh. 09
13-01-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, giết mổ, mua bán, sử dụng gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 12
16-01-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển nhà ở đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020". 21
27-01-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND v/v Cấm xe Công nông và xe có kết cấu tương tự hoạt động trên một số tuyến, đoạn tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 27
27-01-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND v/v Bãi bỏ Quy định về các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 29
27-02-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh Bắc Giang năm 2006. 30
28-02-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh Bắc Giang. 40
14-03-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định quản lý phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm; phương tiện thủy thô sơ và Quy định quản lý bến khách ngang sông. 44
14-03-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ đường giao thông nông thôn tỉnh Bắc Giang. 51
16-03-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định về chế độ thông tin báo cáo. 68
20-03-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 - 2010. 76
22-03-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh. 86
24-03-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND về việc chuyển nhiệm vụ “cơ quan đầu mối” tiếp nhận đề nghị về khảo sát, chấp thuận đầu tư, ưu đãi đầu tư từ Sở kế hoạch & Đầu tư về Văn phòng UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 53/2002/QĐ-UB ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh Bắc Giang. 87
27-03-2006 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND v/v Bổ sung chính sách hỗ trợ đầu tư cho các công trình cấp nước sạch tập trung thuộc Chương trình mục tiêu giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 89
27-03-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định bổ sung Chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng kinh tế tập trung và trồng cây phân tán giai đoạn 2006 – 2010 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 90
30-03-2006 Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ xuất khẩu tỉnh Bắc Giang. 96
30-03-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND v/v phê duyệt Đề án: "Tăng cường quản lý, thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang". 103
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-02-2006 Quyết định số 11/QĐ-UBND v/v hủy bỏ Quyết định số 34/2002/QĐ - UB ngày 07/3/2002 của UBND tỉnh Bắc Giang. 125
30-03-2006 Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế cho Chi cục Tiêu Chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang. 126
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
09-01-2006 Chỉ thị số 01/CT-CT v/v Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 128
11-01-2006 Quyết định số 53/QĐ-CT v/v Xếp loại đường để tính cước vận tải đường bộ. 132
35,020,279 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner