Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  32. Khoa học, Công nghệ  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 41 văn bản thuộc lĩnh vực 32. Khoa học, Công nghệ:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-08-2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn.
04-08-2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
30-12-2016 Quyết định số 800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trung tâm Khoa học - Công nghệ và Môi trường huyện Tân Yên.
30-12-2016 Quyết định số 797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trung tâm Khoa học - Công nghệ và Môi trường huyện Hiệp Hòa.
15-06-2016 Quyết định số 337/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang.
19-01-2016 Quyết định số 58/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học - Công nghệ thành Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
31-12-2015 Quyết định số 800/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
07-08-2015 Quyết định số 1483/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2020.
12-05-2015 Quyết định số 194/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang.
12-05-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên ban hành Quy định hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện Tân Yên.
12-05-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên ban hành Quy định hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện Tân Yên.
14-01-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 69/2010/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
19-11-2014 Quyết định số 781/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang.
13-11-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Động.
13-11-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc qua mạng tại UBND huyện Sơn Động.
30-09-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Yên.
28-08-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc qua mạng tại UBND huyện Hiệp Hòa.
24-07-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khoa học Công nghệ và môi trường huyện Hiệp Hòa.
10-07-2014 Quyết định số 434/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
25-06-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc qua mạng tại UBND thành phố Bắc Giang.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
35,138,079 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner