Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  31. Báo chí, Xuất bản  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 14 văn bản thuộc lĩnh vực 31. Báo chí, Xuất bản:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-02-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh huyện Lạng Giang.
27-03-2014 Quyết định số 346/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về giá phát hành, giá thành và giá dịch vụ thông tin, quảng cáo đối với các ấn phẩm Báo Bắc Giang.
26-12-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế về Quy định chế độ nhuận bút, chế độ thù lao đối với Cổng thông tin điện tử huyện Yên Thế.
13-12-2013 Quyết định số 1898/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang.
25-11-2013 Quyết định số 626/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Sông Thương.
28-10-2013 Quyết định số 570/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với Bản tin, Trang thông tin điện tử và Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã.
11-07-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi hỗ trợ phát lại chương trình phát thanh, truyền hình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2012 - 2015 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
06-11-2012 Quyết định số 1628/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Phát sóng quảng bá kênh truyền hình Bắc Giang trên vệ tinh".
05-04-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên về việc ban hành quy định về chế độ thông tin, báo cáo.
08-03-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh huyện.
23-02-2011 Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
20-05-2010 Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, chế độ thù lao đối với trang thông tin điện tử và bản tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
31-08-2007 Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động Hệ thống trang thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang”.
04-12-2004 Quyết định số 123/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Điều chỉnh Bảng giá quảng cáo, nhắn tin trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
35,138,022 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner