Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  30. Thông tin, Truyền thông  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 42 văn bản thuộc lĩnh vực 30. Thông tin, Truyền thông:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-04-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý xây dựng và sử dụng chung hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
28-10-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh thành phố Bắc Giang.
13-09-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Việt Yên.
07-09-2016 Quyết định số 1422/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý và công bố thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng của UBND tỉnh Bắc Giang.
04-07-2016 Quyết định số 386/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang.
09-06-2016 Quyết định số 330/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang.
26-02-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh huyện Lạng Giang.
26-02-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh huyện Lạng Giang.
25-09-2015 Quyết định số 452/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh huyện Yên Dũng.
23-09-2015 Quyết định số 1742/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
25-08-2015 Quyết định số 366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định của UBND tỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
25-08-2015 Quyết định số 1578/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
09-06-2015 Quyết định số 1013/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
02-06-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
19-05-2015 Quyết định số 180/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện Yên Dũng.
12-05-2015 Quyết định số 164/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo trên địa bàn huyện.
10-04-2015 Quyết định số 133/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
18-11-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện Lục Nam.
23-10-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh huyện Tân Yên.
03-10-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế ban hành Quy chế Tổ chức, quản lý và duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện Yên Thế.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
35,148,599 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner