Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  26. Lao động, Việc làm  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 20 văn bản thuộc lĩnh vực 26. Lao động, Việc làm:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-06-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Sơn Động.
01-06-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lục Nam.
31-05-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Bắc Giang.
01-02-2016 Quyết định số 91/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.
03-11-2015 Quyết định số 608/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
20-09-2015 Quyết định số 1675/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính áp dụng phần mềm điện tử thực hiện cơ chế một cửa liên thông 3 cấp tỉnh, huyện, xã thuộc lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội.
30-06-2015 Quyết định số 263/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực tỉnh Bắc Giang vào Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Giang; đổi tên Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Giang thành Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang.
23-06-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dạy nghề huyện Hiệp Hòa.
27-01-2014 Quyết định số 122/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức chi và danh mục dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
14-11-2013 Quyết định số 599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.
11-10-2013 Quyết định số 1565/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
17-07-2012 Quyết định số 919/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.
28-05-2012 Quyết định số 149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2012.
07-05-2012 Quyết định số 562/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Trung tâm Dạy nghề Quốc tế ICO.
09-12-2009 Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi điểm c, khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 14 về quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non; đào tạo cán bộ y tế; phụ cấp cán bộ, công chức bộ phận “một cửa”; cán bộ thú y cơ sở; bổ sung đối tượng, nội dung hưởng chính sách hỗ trợ từ “Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên”.
09-12-2009 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 08/7/2008 của HĐND tỉnh khoá XVI về việc thành lập Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên.
12-08-2009 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn của tỉnh.
10-12-2008 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non; đào tạo cán bộ y tế; phụ cấp cán bộ, công chức bộ phận “một cửa”; cán bộ thú y cơ sở; bổ sung đối tượng, nội dung hưởng chính sách hỗ trợ từ “Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên”.
19-07-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.
08-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại và điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề tỉnh Bắc Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
35,148,608 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner