Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  21. Tài nguyên, Môi trường  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 94 văn bản thuộc lĩnh vực 21. Tài nguyên, Môi trường:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2017 Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
02-11-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
13-07-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
15-03-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Giải thưởng môi trường thành phố Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012.
16-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
08-12-2016 Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
08-12-2016 Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn các xã miền núi và xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc 04 huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế tỉnh Bắc Giang.
11-11-2016 Quyết định số 1811/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh qĐ v/v công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.
19-10-2016 Quyết định số 493/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng.
21-09-2016 Quyết định số 551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 127/2012/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
15-09-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Ngạn.
06-09-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thế.
31-05-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Giang.
11-05-2016 Quyết định số 261/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 162/2011/QĐ-UBND ngày 29/4/2011.
26-02-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạng Giang.
26-02-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạng Giang.
19-01-2016 Quyết định số 56/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Quan trắc môi trường Bắc Giang thành Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bắc Giang trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
04-01-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng diện tích mặt nước hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
04-01-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm quản lý các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
31-12-2015 Quyết định số 803/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
35,138,028 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner