Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  08. Thanh tra  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 25 văn bản thuộc lĩnh vực 08. Thanh tra:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-07-2017 Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
07-03-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
16-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Tân Yên.
11-04-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Yên Thế.
01-04-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Lạng Giang.
31-12-2015 Quyết định số 762/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Yên Dũng.
15-05-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Hiệp Hòa.
11-11-2014 Quyết định số 747/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bắc Giang.
11-12-2013 Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
18-10-2013 Quyết định số 557/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
16-09-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện và Hội nông dân huyện trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân trên địa bàn huyện Lục Ngạn.
17-06-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang ban hành quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân trên địa bàn thành phố Bắc Giang.
03-06-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra thành phố.
12-03-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Hiệp Hòa.
09-11-2012 Quyết định số 1654/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể đối tượng được hưởng chế độ bồi dưỡng làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.
29-07-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang ban hành Tiêu chí đánh giá, xếp thứ tự Chủ tịch UBND các phường, xã trong việc tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị và thực hiện quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.
12-07-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
04-06-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Tân Yên.
15-02-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 30/01/2007 của UBND huyện.
31-10-2011 Quyết định số 407/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
35,148,604 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner