Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  07. Tư pháp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 117 văn bản thuộc lĩnh vực 07. Tư pháp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-01-2018 Quyết định số 86/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2017.
19-01-2017 Quyết định số 108/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2016.
30-12-2016 Quyết định số 796/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp.
22-12-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Bắc Giang ban hành.
28-11-2016 Quyết định số 686/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
30-08-2016 Quyết định số 501/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
30-08-2016 Quyết định số 1370/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định ban hành danh mục, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
23-08-2016 Quyết định số 484/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang.
20-06-2016 Quyết định số 353/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định biện pháp thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chi tiết một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
26-02-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp huyện Yên Thế.
27-01-2016 Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 220/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.
21-01-2016 Quyết định số 104/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2015.
11-12-2015 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2016.
19-11-2015 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2016.
16-10-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Tân Yên.
07-10-2015 Quyết định số 473/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trần thù lao công chứng, dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
07-10-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Lục Ngạn.
05-10-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Lạng Giang.
30-09-2015 Quyết định số 462/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
25-09-2015 Quyết định số 450/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Yên Dũng.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
35,138,007 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner