Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  06. Thi đua, Khen thưởng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 24 văn bản thuộc lĩnh vực 06. Thi đua, Khen thưởng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-04-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang ban hành Quy định khen thưởng khuyến khích thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ, văn học - nghệ thuật và báo chí trên địa bàn thành phố Bắc Giang.
08-12-2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định khen thưởng khuyến khích thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, văn hoá - văn nghệ, văn học - nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
27-09-2017 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua “ Bắc Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2017-2020.
05-05-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ.
15-03-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Giải thưởng môi trường thành phố Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012.
04-07-2016 Quyết định số 387/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ.
11-05-2016 Quyết định số 261/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 162/2011/QĐ-UBND ngày 29/4/2011.
30-03-2016 Quyết định số 178/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bắc Giang.
10-12-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Việt Yên.
27-11-2015 Quyết định số 644/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Yên Dũng.
05-05-2015 Quyết định số 172/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
25-11-2013 Quyết định số 626/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Sông Thương.
06-08-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Việt Yên.
14-05-2013 Quyết định số 124/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong thi hành công vụ.
05-09-2012 Quyết định số 284/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong lĩnh vực thể thao, văn hoá - nghệ thuật, giáo dục - đào tạo và thông tin - truyền thông.
12-07-2012 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh ban hành quy định chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm, trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
20-09-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên về việc ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu trong thi hành công vụ.
31-08-2011 Quyết định số 309/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
29-04-2011 Quyết định số 162/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang.
30-09-2010 Quyết định số 127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
35,138,032 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner