Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  05. Công chức, Công vụ  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 112 văn bản thuộc lĩnh vực 05. Công chức, Công vụ:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-04-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của UBND thành phố ban hành Quy định tiếp nhận giáo viên; luân chuyển cán bộ quản lý và điều động giáo viên trong các trường học trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố.
08-03-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
08-02-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 99/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh.
08-12-2017 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan hành chính và phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2018 của tỉnh Bắc Giang.
19-10-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong thi hành công vụ.
03-10-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong thi hành công vụ.
09-08-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong thi hành công vụ.
09-06-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa bãi bỏ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 04/4/2013 của UBND huyện Hiệp Hòa.
22-05-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiếp nhận giáo viên, luân chuyển cán bộ quản lý và điều động giáo viên trong các trường học trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 03/6/2009.
10-05-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiếp nhận giáo viên, luân chuyển cán bộ quản lý và điều động giáo viên trong các trường học trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 03/6/2009.
05-05-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ.
08-12-2016 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bắc Giang năm 2017.
08-12-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong thi hành công vụ.
07-11-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, chấm điểm, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các phòng, đơn vị thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND phường, xã trong thi hành công vụ.
06-10-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong thi hành công vụ.
04-07-2016 Quyết định số 387/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ.
29-03-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ thành phố Bắc Giang.
04-02-2016 Quyết định số 102/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại tỉnh Bắc Giang.
11-12-2015 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua tổng chỉ tiêu biên chế hành chính và phê chuẩn tổng chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2016 của tỉnh Bắc Giang.
17-11-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong thi hành công vụ.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
35,138,014 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner