Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  02. Dân tộc, Tôn giáo  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực 02. Dân tộc, Tôn giáo:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-04-2018 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tình hình mới.
08-10-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Lục Ngạn.
02-03-2015 Quyết định số 85/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 256/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND tỉnh.
12-05-2014 Quyết định số 256/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
27-12-2013 Quyết định số 735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc duy trì tổ chức bộ máy, hoạt động của Ban Quản lý dự án di dân, tái định cư Trường bắn Quốc gia khu vực 1.
11-12-2013 Quyết định số 1883/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phân công các cơ quan, đơn vị trực tiếp giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn.
15-02-2011 Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang.
30-09-2010 Quyết định số 128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.
15-07-2010 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
35,138,074 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner