Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 23 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-04-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của UBND thành phố ban hành Quy định tiếp nhận giáo viên; luân chuyển cán bộ quản lý và điều động giáo viên trong các trường học trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố.
16-04-2018 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tình hình mới.
16-04-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
12-04-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thế.
10-04-2018 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh.
06-04-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang ban hành Quy định khen thưởng khuyến khích thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ, văn học - nghệ thuật và báo chí trên địa bàn thành phố Bắc Giang.
06-04-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của phòng Tư pháp thành phố Bắc Giang.
06-04-2018 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
05-04-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi điểm a và điểm b khoản 2, Điều 4 của Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 140/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.
02-04-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Việt Yên ban hành kèm theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của Ủy ban nhân dân huyện.
02-04-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
30-03-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Thế.
30-03-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch, xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
23-03-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam về việc bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật.
20-03-2018 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác thống kê, báo cáo số liệu tai nạn giao thông.
08-03-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
08-02-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 99/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh.
06-02-2018 Quyết định số 114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
05-02-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang.
30-01-2018 Quyết định số 90/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Việt Nhật, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
35,148,628 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner