Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2018 Ngày 31 tháng 3 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-02-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang. 03
08-02-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 99/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh. 12
08-03-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 18
Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang
22-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Bắc Giang. 21
Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam
23-03-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật. 27
Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên
17-11-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Yên. 29
Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế
19-12-2017 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND về việc sửa đổi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện Quy định mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách huyện đối với các công trình đường giao thông nông thôn không sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Thế. 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-01-2018 Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Việt Nhật, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 38
06-02-2018 Quyết định số 114/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 41
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2018 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 44
20-03-2018 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác thống kê, báo cáo số liệu tai nạn giao thông. 47
18-01-2018 Quyết định số 86/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2017. 49
36,229,796 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner