Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2017 Ngày 31 tháng 12 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2017 Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2020. 05
08-12-2017 Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 08
08-12-2017 Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung điểm 7 Mục B danh mục các loại lệ phí của Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang. 10
08-12-2017 Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Bắc Giang. 12
08-12-2017 Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 15
08-12-2017 Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 19
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-12-2017 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. 21
04-12-2017 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 128/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh. 28
08-12-2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định khen thưởng khuyến khích thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, văn hoá - văn nghệ, văn học - nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 32
26-12-2017 Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 45
29-12-2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; cho phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 52
29-12-2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND quy định biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 56
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2017 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018. 62
08-12-2017 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 67
08-12-2017 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016. 69
08-12-2017 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc quyết định chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan hành chính và phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2018 của tỉnh Bắc Giang. 71
08-12-2017 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về việc thành lập thôn Nông Lâm, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên; sáp nhập 06 thôn để thành lập 03 thôn mới thuộc huyện Sơn Động và huyện Lục Ngạn. 75
08-12-2017 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND điều chỉnh Quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 77
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08-12-2017 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 85
15-12-2017 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 88
08-12-2017 Quyết định số 2058/QĐ-UBND về việc công nhận xã Vân Trung, huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. 91
08-12-2017 Quyết định số 2059/QĐ-UBND về việc công nhận xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. 93
08-12-2017 Quyết định số 2060/QĐ-UBND về việc công nhận xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. 95
08-12-2017 Quyết định số 2061/QĐ-UBND về việc công nhận xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. 97
27-12-2017 Quyết định số 2176/QĐ-UBND về việc công nhận xã Phồn Xương, huyện Yên Thế đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. 99
27-12-2017 Quyết định số 2177/QĐ-UBND về việc công nhận xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. 101
27-12-2017 Quyết định số 2178/QĐ-UBND về việc công nhận xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. 103
29-12-2017 Quyết định số 2211/QĐ-UBND về việc công nhận xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. 105
29-12-2017 Quyết định số 2212/QĐ-UBND về việc công nhận xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. 107
36,229,698 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner