Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12 + 13           Năm 2011 Ngày 31 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2011 Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 14 Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh. 05
09-12-2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, miễn một số loại phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 và Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của HĐND tỉnh Bắc Giang. 08
09-12-2011 Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 16
09-12-2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND ban hành Quy định chế độ đóng góp và miễn, giảm đối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh. 17
09-12-2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 20
09-12-2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 23
09-12-2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND về việc Quy định mức hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi - thú y trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2015. 27
09-12-2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND về việc quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2016. 34
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-12-2011 Quyết định số 464/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định tuyển dụng công chức và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 36
16-12-2011 Quyết định số 470/2011/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 59
16-12-2011 Quyết định số 471/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tối thiểu để thu lệ phí trước bạ đối với một số tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 63
23-12-2011 Quyết định số 475/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 334
27-12-2011 Quyết định số 479/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định đối tượng, chế độ và trình tự, thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp đối với Dân quân tự vệ chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc bị ốm, bị chết, bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ. 339
30-12-2011 Quyết định số 514/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và miễn, giảm đối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh. 341
30-12-2011 Quyết định số 518/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử và sử dụng thư điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 356
30-12-2011 Quyết định số 519/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2016. 364
Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang
21-12-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 368
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2011 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2012. 385
09-12-2011 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc phê duyệt Bảng giá các loại đất năm 2012 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 389
09-12-2011 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về việc đặt tên một số đường, phố trên địa bàn thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang. 391
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2011 Quyết định số 480/QĐ-UBND ban hành Bảng mức giá các loại đất năm 2012 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 394
29-12-2011 Quyết định số 495/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. 527
29-12-2011 Quyết định số 496/QĐ-UBND ban hành giá bán nước sạch tại thành phố Bắc Giang và vùng lân cận sử dụng nước máy của Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang. 531
29-12-2011 Quyết định số 497/QĐ-UBND về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội và chế độ phụ cấp công vụ đối với công chức giữ chức danh Chủ tịch các hội. 533
30-12-2011 Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. 535
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02-12-2011 Quyết định số 1736/QĐ-UBND về việc công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 541
05-12-2011 Quyết định số 1748/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Lục Ngạn, giai đoạn 2011 - 2020. 543
08-12-2011 Quyết định số 1763/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rỗi nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2015. 550
14-12-2011 Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020. 558
23-12-2011 Quyết định số 1865/QĐ-UBND v/v: Điều chỉnh mở rộng Cụm công nghiệp Hợp Thịnh huyện Hiệp Hoà. 559
23-12-2011 Quyết định số 1867/QĐ-UBND quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Bắc Giang. 561
26-12-2011 Quyết định số 1891/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 562
26-12-2011 Quyết định số 1900/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Sơn Động, giai đoạn 2011 - 2020. 572
28-12-2011 Quyết định số 1914/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 577
29-12-2011 Quyết định số 1922/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị phía Bắc thuộc Khu đô thị Tây Nam, thành phố Bắc Giang (tỷ lệ: 1/500). 579
29-12-2011 Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. 585
30-12-2011 Quyết định số 1980/QĐ-UBND ban hành “Kế hoạch thực hiện Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2011-2015”. 587
30-12-2011 Quyết định số 1982/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Giang. 594
36,730,570 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner