Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2009 Ngày 31 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung, thay thế một số loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI. 06
09-12-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh. 11
09-12-2009 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND quy định giá quyền sử dụng rừng và tiền bồi thường thiệt hại đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế tỉnh Bắc Giang. 16
09-12-2009 Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND thông qua Đề án “Phát triển Giao thông nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010- 2020”. 20
09-12-2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với 13 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% của huyện Lục Ngạn đến năm 2015. 24
09-12-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND quy định chế độ Bảo vệ dân phố ở các phường địa bàn thành phố Bắc Giang. 26
09-12-2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND quy định chế độ phụ cấp Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi; tăng phụ cấp tháng Trưởng ban công tác Mặt trận và Trưởng các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố. 28
09-12-2009 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 08/7/2008 của HĐND tỉnh khoá XVI về việc thành lập Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên. 30
09-12-2009 Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND quy định trách nhiệm đóng góp và trợ cấp người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và bắt buộc, tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh. 32
09-12-2009 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền dạy thêm học thêm địa bàn tỉnh Bắc Giang. 39
09-12-2009 Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND sửa đổi điểm c, khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 14 về quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non; đào tạo cán bộ y tế; phụ cấp cán bộ, công chức bộ phận “một cửa”; cán bộ thú y cơ sở; bổ sung đối tượng, nội dung hưởng chính sách hỗ trợ từ “Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên”. 42
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-10-2009 Quyết định số 104/2009/QĐ-UBND ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang. 43
08-10-2009 Quyết định số 105/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang. 53
19-10-2009 Quyết định số 106/2009/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu tiền nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thuỷ lợi để phục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực; mức thuỷ lợi phí của các công trình thuỷ lợi đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc NSNN hoặc có một phần vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 61
28-10-2009 Quyết định số 112/2009/QĐ-UBND về việc ban hành bản Quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 63
30-10-2009 Quyết định số 113/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 95
30-10-2009 Quyết định số 114/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 118/2008/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 105
30-10-2009 Quyết định số 115/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng tạm đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 107
06-11-2009 Quyết định số 118/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 109
30-11-2009 Quyết định số 130/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang. 138
30-11-2009 Quyết định số 131/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. 144
15-12-2009 Quyết định số 134/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hạn mức đất ở và hạn mức công nhận đất ở có vườn, Về việc ban hành Quy định hạn mức đất ở và hạn mức công nhận đất ở có vườn, ao đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 149
31-12-2009 Quyết định số 142/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 150
31-12-2009 Quyết định số 145/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động ở thôn, tổ dân phố ban hành kèm theo Quyết định số 113/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Bắc Giang. 156
31-12-2009 Quyết định số 146/2009/QĐ-UBND về việc quy định tổ chức, hoạt động, chế độ chính sách, trang phục và trang bị phương tiện đối với Bảo vệ dân phố ở các phường thuộc thành phố Bắc Giang. 157
31-12-2009 Quyết định số 147/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hoạt động sản xuất gạch, ngói thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 160
31-12-2009 Quyết định số 150/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 166
31-12-2009 Quyết định số 151/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý Nhà nước về Giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 177
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2009 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 187
09-12-2009 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. 189
09-12-2009 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án lớn năm 2010. 214
09-12-2009 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008. 227
09-12-2009 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND phê duyệt Bảng mức giá các loại đất năm 2010 áp dụng địa bàn tỉnh Bắc Giang. 228
09-12-2009 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2010 của tỉnh Bắc Giang. 230
09-12-2009 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND đặt tên các tuyến đường thị trấn Bích Động huyện Việt Yên. 231
09-12-2009 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND thông qua chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2010. 233
09-12-2009 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND thông qua chương trình xây dựng nghị quyết các kỳ họp HĐND năm 2010. 236
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-10-2009 Quyết định số 107/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển lúa lai tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2009-2011. 238
21-12-2009 Quyết định số 135/QĐ-UBND ban hành Bảng mức giá các loại đất năm 2010 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 240
21-12-2009 Quyết định số 136/QĐ-UBND giao kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn tỉnh Bắc Giang năm 2010. 328
36,730,493 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner