Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2007 Ngày 31 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 04
07-12-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006. 34
07-12-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. 35
07-12-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND phê duyệt Bảng mức giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 60
07-12-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND sửa Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của HĐND tỉnh khoá XVI quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2007 - 2010. 61
07-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND sửa đổi, bãi bỏ một số danh mục thu phí, lệ phí ban hành tại Nghị quyết số 11/2007/NQ- HĐND ngày 19/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang. 63
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-10-2007 Quyết định số 87/2007/QĐ-UBND về việc quy định giá tối thiểu các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 65
30-10-2007 Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND về việc Qui định tỷ lệ phân bổ chi, quản lý sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 69
15-11-2007 Quyết định số 89/2007/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước. 73
20-12-2007 Quyết định số 102/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng mức giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 83
24-12-2007 Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 142
28-12-2007 Quyết định số 105/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về Giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 144
28-12-2007 Quyết định số 106/2007/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy định Phân công, phân cấp và uỷ quyền thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. 152
31-12-2007 Quyết định số 108/2007/QĐ-UBND ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang. 162
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2007 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bắc Giang. 170
07-12-2007 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND thông qua chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2008. 171
07-12-2007 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND thông qua chương trình xây dựng nghị quyết các kỳ họp HĐND năm 2008. 174
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12-11-2007 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2007 và phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008. 176
12-11-2007 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các qui định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. 179
26-11-2007 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ. 181
36,730,260 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner