Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2006 Ngày 31 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách và phân định nhiệm vụ đầu tư phát triển của các cấp ngân sách nhà nước địa phương, giai đoạn 2007- 2010. 03
08-12-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 11
08-12-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2005. 15
08-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2007. 16
08-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. 33
08-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại và điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề tỉnh Bắc Giang. 47
08-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 48
08-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 74/2003/NQ-HĐND ngày 30/7/2003 của HĐND tỉnh khoá XV và Nghị quyết số 21/2004/NQ-HĐND ngày 08/12/2004 của HĐND tỉnh khoá XVI. 50
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-10-2006 Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 – 2010. 51
24-10-2006 Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 61
30-10-2006 Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 -2010. 71
03-11-2006 Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 4 năm 2004 của UBND tỉnh Bắc Giang. 83
07-11-2006 Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 84
10-11-2006 Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 89
13-11-2006 Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang. 97
22-12-2006 Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 105
28-12-2006 Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 149
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2006 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Bắc Giang. 156
36,730,609 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner