Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2017 Ngày 30 tháng 4 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-02-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 03
07-03-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 10
27-03-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 227/2014/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thu hút đầu tư theo quy hoạch đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang. 17
31-03-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND quy định một số chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 18
31-03-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND quy định một số tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 23
05-04-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý xây dựng và sử dụng chung hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 26
11-04-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 38
11-04-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 46
Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang
15-03-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Giải thưởng môi trường thành phố Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012. 51
15-03-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thành phố Bắc Giang. 54
15-03-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Giang. 59
24-03-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thành phố Bắc Giang. 66
Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng
27-04-2017 Quyết định số 185/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND&UBND huyện Yên Dũng. 73
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-03-2017 Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. 80
23-03-2017 Quyết định số 146/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Non Sáo, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 83
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16-03-2017 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 86
36,004,135 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner