Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2007 Ngày 01 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-04-2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý và vận hành mạng tin học diện rộng của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. 03
09-04-2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 11
13-04-2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về bố trí người làm kế toán và phụ cấp kế toán. 29
24-04-2007 Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy định về định mức tiêu hao xăng dầu trong việc sử dụng xe ô tô công tỉnh Bắc Giang”. 33
11-05-2007 Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 38
29-05-2007 Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về quản lý và điều hành ngân sách địa phương. 47
07-06-2007 Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xã hội hoá các hoạt động văn hoá tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006-2010. 57
11-06-2007 Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm. 66
27-06-2007 Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu, đăng ký thuế theo cơ chế "một cửa liên thông" trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 76
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12-04-2007 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 85
13-04-2007 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác bán đấu giá tài sản. 88
15-05-2007 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch. 90
28-06-2007 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 92
33,983,672 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner