Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 89 văn bản thuộc lĩnh vực 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2018 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
16-08-2018 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.
11-07-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Danh mục bổ sung các công trình, dự án được phép thu hồi đất; các công trình, dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
15-06-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
05-04-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi điểm a và điểm b khoản 2, Điều 4 của Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 140/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.
30-10-2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
24-08-2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
29-12-2016 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
08-12-2016 Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2020.
08-12-2016 Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ khuyến khích dồn điền, đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2016.
08-12-2016 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
21-11-2016 Quyết định số 667/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
31-08-2016 Quyết định số 508/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số nội dung hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020.
05-08-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trạm Khuyến nông huyện Lạng Giang.
05-07-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
01-06-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trạm Khuyến nông huyện Lục Nam.
08-04-2016 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; quản lý an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2016.
29-03-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm khuyến nông thành phố Bắc Giang.
23-03-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Động.
10-03-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Việt Yên.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
36,730,344 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner