Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  09. Tài chính, Ngân sách  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 125 văn bản thuộc lĩnh vực 09. Tài chính, Ngân sách:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-11-2017 Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và điều hành Ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang.
04-08-2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 739/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Giang.
13-07-2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc lập quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
13-07-2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn.
13-07-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020.
13-07-2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước và các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
13-07-2017 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
13-07-2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
13-07-2017 Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách tỉnh Bắc Giang bảo đảm.
13-07-2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2021.
13-07-2017 Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
13-07-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
20-06-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
08-06-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
05-05-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính trong việc tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, xét tuyển trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
20-01-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 800/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.
30-12-2016 Quyết định số 803/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
20-12-2016 Quyết định số 748/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
15-12-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang về biện pháp hỗ trợ tài chính thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2021.
15-12-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang bãi bỏ Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
33,773,247 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner