Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  03. Cải cách hành chính  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 148 văn bản thuộc lĩnh vực 03. Cải cách hành chính:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-06-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang.
13-06-2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định danh mục, thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
30-08-2016 Quyết định số 502/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến qua mạng mức độ 3, 4.
15-12-2015 Quyết định số 755/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định danh mục, thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
04-12-2015 Quyết định số 711/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
04-11-2015 Quyết định số 609/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức liên quan trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai.
01-11-2015 Quyết định số 2004/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.
23-09-2015 Quyết định số 439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản do UBND tỉnh ban hành.
23-09-2015 Quyết định số 1742/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
16-09-2015 Quyết định số 419/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
25-08-2015 Quyết định số 366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định của UBND tỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
25-08-2015 Quyết định số 1578/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
21-07-2015 Quyết định số 1362/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
09-07-2015 Quyết định số 1301/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.
23-06-2015 Quyết định số 1121/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.
21-05-2015 Quyết định số 869/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.
12-05-2015 Quyết định số 193/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang.
06-05-2015 Quyết định số 776/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.
17-04-2015 Quyết định số 659/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.
13-04-2015 Quyết định số 594/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
34,320,927 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner