Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2019           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 17 văn bản được ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-05-2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý tổ chức, biên chế, viên chức, người lao động ở các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
28-05-2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 454/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang.
28-05-2019 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 711/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
24-05-2019 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
24-05-2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
17-05-2019 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 337/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
15-05-2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
26-04-2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
05-03-2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 781/2014/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang.
04-03-2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh.
28-02-2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn sửa đổi một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND huyện Lục Ngạn Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Ngạn.
28-02-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của UBND huyện Lục Ngạn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Lục Ngạn.
01-02-2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 14/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phân cấp quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, quản lý đường thủy nội địa và bến đỗ xe buýt, xe taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 373/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện phải đăng kiểm và phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
21-01-2019 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019.
21-01-2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn và bố trí kiêm nhiệm những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
18-01-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
04-01-2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
36,857,279 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner