Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 68 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-09-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Lục Ngạn.
10-09-2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành và áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bắc Giang.
05-09-2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
05-09-2018 Quyết định số 520/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
04-09-2018 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
28-08-2018 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019.
16-08-2018 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.
09-08-2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bắc Giang.
09-08-2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.
09-08-2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2020.
08-08-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
30-07-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Tân Yên.
30-07-2018 Quyết định số 717/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng về việc bãi bỏ Quyết định số 331/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy chế tiếp nhận, điều động, luân chuyển, trưng tập, cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học do Ủy ban nhân dân huyện quản lý.
26-07-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
11-07-2018 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.
11-07-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
11-07-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
11-07-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2021.
11-07-2018 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Bắc Giang, giai đoạn 2018-2025.
11-07-2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 5 và khoản 8 Điều 16 Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
36,004,346 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner