Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 57 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-07-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Tân Yên.
30-07-2018 Quyết định số 717/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng về việc bãi bỏ Quyết định số 331/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy chế tiếp nhận, điều động, luân chuyển, trưng tập, cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học do Ủy ban nhân dân huyện quản lý.
26-07-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
11-07-2018 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.
11-07-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
11-07-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
11-07-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2021.
11-07-2018 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Bắc Giang, giai đoạn 2018-2025.
11-07-2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 5 và khoản 8 Điều 16 Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
11-07-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.
11-07-2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
11-07-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Danh mục bổ sung các công trình, dự án được phép thu hồi đất; các công trình, dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
11-07-2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2019 - 2021.
11-07-2018 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Thắng mở rộng, huyện Hiệp Hòa.
11-07-2018 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn An Châu, huyện Sơn Động.
06-07-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
06-07-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
05-07-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế bãi bỏ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 của UBND huyện ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá xếp loại trách nhiệm người đứng đầu.
29-06-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND huyện Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Thế.
27-06-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và bãi bỏ phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 118/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
35,880,696 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner